برچسب : شت‌کوین
پدیده‌ای به نام شِت‌کوینیسم
مقالات آموزشی

پدیده‌ای به نام شِت‌کوینیسم

به نظر من، لفظ «شت‌کوین» در دو بازیِ زبانی (دو معنا/ دو کاربرد) استفاده می­‌شود. این دو معنا با توّجه به نگاهِ گوینده به پدیده‌ای است که برایش برچسبِ «شت­‌کوین» را انتخاب کرده است. اما این دو نگاه چیست؟
Mahdi
Mahdi Jan 12, 2022