برچسب : کدگذاری
مانیفست سایفرپانک‌ها
مقالات آموزشی

مانیفست سایفرپانک‌ها

در عصر ارتباطات، حریم خصوصی برای جامعه‌ی باز یک نیاز است. حریم خصوصی محرمانگی نیست. یک موضوع خصوصی چیزیست که فرد نمی‌خواهد همگان از آن با خبر باشند. اما یک موضوع محرمانه چیزیست که فرد نمی‌خواهد هیچکس از آن مطلع شود. حریم خصوصی یک توانایی است. توانایی آشکار شدن به شکل انتخاب شده.
EstammadDoyom
EstammadDoyom Dec 01, 2021